ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

StandOut: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Ommen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55595766.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie StandOut een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Overeenkomst: iedere tussen StandOut en de klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee StandOut zich jegens de klant heeft verbonden tot het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden, de verkoop en/of levering van producten.

Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens StandOut uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, ontwerp- en designwerkzaamheden, onderhouds- en advieswerkzaamheden, de opzet en uitvoering van social media campagnes of andere (online) marketingdiensten, fotografie en hosting.

Producten: alle in het kader van de overeenkomst voor de klant te ontwerpen en/of aan de klant te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, drukwerk, advertenties, websites en webwinkels.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van StandOut en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

StandOut kan aanvullende voorwaarden afkomstig van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken van toepassing verklaren. De klant wordt ten aanzien van de voorwaarden van derden als wederpartij van de gebruiker van die voorwaarden aangemerkt. Algemene voorwaarden van derden vinden geen toepassing voor zover de onderhavige bepalingen daarmee strijdig zijn, dan wel de aard of strekking van voorwaarden van derden zich tegen toepassing verzet.

De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van StandOut is vrijblijvend. StandOut is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

Aanbiedingen van StandOut gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen. De klant kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van StandOut dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van StandOut, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StandOut anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht StandOut niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de klant de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

StandOut spant zich te allen tijde in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door StandOut vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van StandOut treedt niet eerder in dan nadat de klant StandOut schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij StandOut een redelijke termijn geeft om de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Overeengekomen termijnen vangen niet eerder aan dan nadat StandOut alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de klant heeft ontvangen.

StandOut is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. |  INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE KLANT

De klant is gehouden alle gegevens waarvan StandOut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan StandOut te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StandOut worden verstrekt, is StandOut gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. |  UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

StandOut zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt StandOut zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan StandOut, onder meer ten aanzien van marketingcampagnes, er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de klant met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan StandOut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant, of een andere door de klant aangewezen locatie, draagt de klant er zorg voor dat de door StandOut tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot die locatie toegang verkrijgen en zij kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 7. |  ONTWERPOPDRACHTEN EN PRODUCTIE

Dit artikel vindt toepassing op alle vormen van ontwerp- en productiewerkzaamheden die door of namens StandOut voor de klant worden uitgevoerd, waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk, advertenties, profielen, websites, webwinkels of delen daarvan.

De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van of vanwege StandOut ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd terug te zenden, dan wel indien de prestatie zich daarvoor niet leent, een anderszins daartoe strekkende mededeling te doen.

Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat deze in eerste aanleg goed zijn uitgevoerd.

StandOut is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

TOLERANTIES

Afwijkingen tussen enerzijds het opgeleverde en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het opgeleverde in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het opgeleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

oplage tot 20.000 eenheden: 10%

oplage van 20.000 en meer eenheden: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij StandOut ter inzage. StandOut zal de klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Afwijkingen in de overige door of namens StandOut gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene voorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij StandOut ter inzage. StandOut zal de klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

ARTIKEL 8. |  LEVERING VAN FYSIEKE PRODUCTEN

Indien in het kader van de overeenkomst aan de klant of een door hem aangewezen derden fysieke, niet-digitale producten worden geleverd, zoals drukwerk, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt StandOut de wijze van transport en de verpakking van de producten.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door de klant of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.

De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de klant de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant nadat StandOut hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De klant is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd.

Het is StandOut toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is StandOut gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 9. |  DOMEINNAAMREGISTRATIE, HOSTING, ONDERHOUDSCONTRACTEN EN ANDERE DUUROVEREENKOMSTEN

Voor zover uit de onderhavige bepalingen niet nadrukkelijk anders voortvloeit, vindt dit artikel toepassing op elke overeenkomst waarbij partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot het leveren van gedurende een bepaalde of onbepaalde periode telkens terugkerende prestaties, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

StandOut bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. StandOut is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.

De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn, is afhankelijk van derde partijen. De door StandOut vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De klant kan hieraan nimmer rechten ontlenen.

De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart StandOut van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert StandOut ten aanzien van hosting een uptime garantie van 99%. Dit percentage is nimmer van toepassing in geval van storingen en/of overmacht als bedoeld in artikel 15.2, respectievelijk artikel 12.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar.

Na verloop van de overeengekomen duur worden de overeenkomsten als bedoeld in lid 6 steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijke duur, tenzij de overeenkomst conform lid 8 tijdig wordt opgezegd. In geval hosting en domeinnaamregistratie door een consument wordt afgenomen wordt de overeenkomst, in afwijking van het vorenstaande, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Opzegging van duurovereenkomsten dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Mondelinge opzegging door de klant heeft niet eerder gevolg dan nadat deze opzegging door StandOut schriftelijk is bevestigd.

Indien opzegging niet tijdig geschiedt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.

Indien de klant na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is StandOut gerechtigd de overeenkomsten als bedoeld in dit artikel met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van StandOut wordt pas opgeheven nadat de klant binnen een door StandOut gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt.

StandOut is na verloop van de overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van een duurovereenkomst te wijzigen. StandOut zal de klant van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt, in kennis stellen.

ARTIKEL 10.|  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. StandOut zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

In geval van door de klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de klant. StandOut zal de klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de klant deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is StandOut gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van StandOut op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de klant, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij StandOut de onjuistheid van de door de klant verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. StandOut zal de klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan StandOut een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 11. |  RECLAMES

De klant is gedurende 14 dagen na (op)levering gerechtigd schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van veronderstelde gebreken die aan StandOut toegerekend kunnen worden. Indien StandOut een reclame gegrond acht, zal StandOut deze gebreken in overleg met klant trachten te verhelpen. Wanneer aan StandOut binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat het (op)geleverde door de klant is goedgekeurd en vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het (op)geleverde, is geen grond voor reclame.

Reclames schorten de verplichtingen van de klant niet op.

Voor zover producten zijn vervaardigd door toeleveranciers, maakt de klant uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de klant wordt overgedragen. Elke andere vorm van garantie dan in de zin van lid 1, dan wel behoudens hetgeen omtrent garantie uitdrukkelijk is overeengekomen, is uitgesloten, met dien verstande dat dit de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet laat.

Geleverde fysieke producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan StandOut worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de klant.

ARTIKEL 12. |  OVERMACHT

StandOut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien StandOut bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

StandOut is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst StandOut ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien de klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is StandOut gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.

Voorts is StandOut gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door StandOut op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de klant verplicht de schade die StandOut ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien StandOut de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle door StandOut vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is StandOut gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

StandOut is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de klant door te berekenen, tenzij de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument en de doorberekening van de prijsverhoging zou plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Wijzigingen in overeengekomen prijzen, anders dan bedoeld in lid 2 en 3, worden door StandOut minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt. De klant is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.11, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven als bedoeld in dit lid van kracht worden.

StandOut is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. StandOut is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door StandOut is ontvangen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door StandOut voorgeschreven wijze.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de klant, over het openstaande bedrag, de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de klant nimmer op.

In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van c.q. op de klant, zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 15. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van StandOut, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. StandOut is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door StandOut geleverde websites, overige software en e-mailaccount(s) van de klant, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, websites, overige software of onderdelen daarvan.

StandOut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van StandOut afhankelijk is. Voorts draagt StandOut geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van storingen en andere buiten de macht van StandOut intredende omstandigheden die de dienstverlening gedurende kortere of langere periode belemmeren, zoals storingen ten aanzien van de hostingdiensten. Onder schade in de zin van dit lid wordt mede verstaan directe en indirecte schade als gevolg van de onbereikbaarheid van de website, webshop of andere online toepassingen van de klant, alsmede de onbeschikbaarheid en onbruikbaarheid van e-mailaccounts van de klant als gevolg van één van de hiervoor genoemde omstandigheden.

StandOut is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van StandOut, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van programmeerfouten binnen de websites en overige software. Voorts is StandOut niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de klant of derden.

StandOut spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde software en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. StandOut is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de klant door derden.

Voor zover StandOut in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop StandOut weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan StandOut op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met StandOut of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met StandOut.

StandOut is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is aangebracht.

De klant dient StandOut terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens voor zover dit in het kader van de overeenkomst redelijkerwijs geboden is. Wanneer de klant dit nalaat, is laatstbedoelde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door StandOut geleden schade.

StandOut is niet aansprakelijk voor schade die door de klant of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde websites in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

In geval van een aanspraak van de klant op grond van tekortkomingen van door StandOut ingeschakelde derden, dient de klant zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van StandOut, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens StandOut geldig maakt.

StandOut draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de klant of derden van de door StandOut geleverde producten.

De klant draagt de schade die veroorzaakt is door:

een onjuistheid in de door de klant verstrekte gegevens;

iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;

een andere omstandigheid die niet aan StandOut kan worden toegerekend.

Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van StandOut bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van StandOut aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan StandOut toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

Nimmer zal de aansprakelijkheid van StandOut meer belopen dan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid van StandOut betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van StandOut te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van StandOut wordt uitgekeerd. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.

Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en dwingende wettelijke rechten van consumenten, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens StandOut, één jaar.

Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van StandOut, zal de klant StandOut vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens StandOut, alsmede het gebruik van de door of namens StandOut geleverde producten.

ARTIKEL 16. |  GEHEIMHOUDING

StandOut zal, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele andere vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan StandOut.

StandOut is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de aan de klant geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

StandOut behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar StandOut, op een opgeleverde website te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

StandOut behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 17. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN GEBRUIKSRECHT

De klant wordt pas eigenaar van, dan wel krijgt pas het gebruiksrecht op de geleverde producten c.q. opgeleverde werkzaamheden, vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens StandOut heeft voldaan.

Het is de klant verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voor zover dit in de kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht.

Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht StandOut hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

In geval het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op fysieke producten, geeft de klant onvoorwaardelijke toestemming aan StandOut of door StandOut aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. StandOut is bij verzuim van de klant gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 18. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

StandOut, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de klant verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

Het intellectuele eigendom van door StandOut verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijft tevens volledig bij StandOut rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan StandOut hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is StandOut gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

ARTIKEL 19. |  POLICIES VAN DERDEN EN WIJZIGING DAARVAN

Binnen de dienstverlening van StandOut wordt mogelijk gebruik gemaakt van diensten van derden. Dientengevolge kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. StandOut is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden en het beleid van deze derden, alsmede de wijzigingen daarvan. De klant kan ter zake geen enkele aanspraak jegens StandOut geldig maken.

ARTIKEL 20. |  SLOTBEPALINGEN

De klant is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StandOut.

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van StandOut aanhangig worden gemaakt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt.